Όροι Συμμετοχής

1.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός διεξάγεται από την «ΧAΜΙΩ AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «XAMΙΩ Α.Β.Ε.E.» που εδρεύει στον Δήμο Πυλαίας (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής αρ.43, ΤΚ 55535) (η «Διοργανώτρια») από τις 10-02-2024 έως και τις 20-04-2024 («περίοδος διεξαγωγής του διαγωνισμού»). Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό μέσω της φόρμας συμμετοχής, κάθε συμμετέχων (στο εξής «Συμμετέχων») θα καλείται να δηλώσει ότι συμφωνεί με και αποδέχεται τους παρόντες όρους συμμετοχής και προστασίας δεδομένων οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις (εφεξής οι «Όροι»). Οι παρόντες Όροι θα είναι καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι σε ηλεκτρονική μορφή, στον επίσημο δικτυακό ιστότοπο του Διαγωνισμού: https://megaoutlet.gr/

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ελλάδα, οι οποίοι κατά τη χρονική στιγμή συμμετοχής τους στο διαγωνισμό έχουν ήδη συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και των εταιρειών που συνδέονται με τον όμιλο καθώς και οι συγγενείς τους (σύζυγος, σύντροφος και συγγενείς σε ευθεία γραμμή) αποκλείονται από τη συμμετοχή. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή για λογαριασμό τρίτων.

Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν εντός της περιόδου διεξαγωγής διαγωνισμού και θα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων.

Διευκρινίζεται ρητά ότι τυχόν υποβαλλόμενες συμμετοχές μετά τη λήξη της περιόδου διεξαγωγής του διαγωνισμού θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες ως μη γινόμενες και δεν θα επάγονται οποιοδήποτε αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύουν την Διοργανώτρια ή οποιονδήποτε τρίτο.


2. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(Α) Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μέσω εβδομαδιαίων κληρώσεων που θα διεξάγονται κάθε δεύτερο Σάββατο δύο νικητών (οι «Νικητές») και αντίστοιχων αναπληρωματικών νικητών (οι «Αναπληρωματικοί»), στους οποίους η Διοργανώτρια θα απονείμει τις δωροεπιταγές που προβλέπονται στον όρο 4, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις των παρόντων όρων. Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των κληρώσεων είναι οι εξής: 24-02-2024, 09-03-2024, 23-03-2024, 06-04-2024 και 20-04-2024 και ώρα 12:00μμ. Οι κληρώσεις θα διεξαχθούν εντός του εμπορικού κέντρου Mega Outlet Mall που βρίσκεται στον Δήμο Πυλαίας επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής 43.

Σε καθεμία από κληρώσεις θα λάβουν μέρος όλες οι έγκυρες συμμετοχές που θα έχουν υποβληθεί μέχρι την παραμονή κάθε κλήρωσης.

(Β) Προϋπόθεση έγκυρης συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι οι συμμετέχοντες να:

1) έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με όσα ορίζονται στον όρο 1 ανωτέρω,

2) έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα,

3) έχουν συμπληρώσει και υποβάλλει τη φόρμα συμμετοχής που θα βρουν εδώ καταχωρώντας τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), τηλέφωνο επικοινωνίας, φύλο (προαιρετικό).Κάθε συμμετέχων φέρει την ευθύνη για την εγκυρότητα των στοιχείων που δηλώνει και καταχωρεί.

(Γ) Νικητής χρηματικού επάθλου (ως οι όροι αυτοί ορίζονται παρακάτω) οποιασδήποτε των κληρώσεων του όρου 2 δεν δικαιούται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε επόμενη ή άλλη από τις υπόλοιπες κληρώσεις του όρου 2.

(Δ) Οι Συμμετέχοντες στον προηγούμενο διαγωνισμό αποκτούν αυτόματα δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα Διαγωνισμό.


3. ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ

Οι κληρώσεις του όρου 2 θα διενεργούνται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικού λογισμικού, που δεν επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση. Αν για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή οποιασδήποτε κλήρωσης κατά την αντίστοιχη ημέρα και ώρα που προβλέπεται στον όρο 2, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ορισμού νεότερης ημέρας και ώρας διεξαγωγής αυτής με προηγούμενη, προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ανακοίνωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα της www.megaoutlet.gr

Ως νικητές κάθε κλήρωσης θα ορισθούν οι πρώτοι δύο κατά σειρά προτεραιότητας που θα αναδειχθούν από κάθε κλήρωση. Από κάθε κλήρωση θα αναδειχθούν και δύο επιλαχόντες (στο εξής οι «επιλαχόντες» ή «αναπληρωματικοί») οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν κατά σειρά προτεραιότητας της ανάδειξής τους από την κλήρωση τα δώρα του όρου 4 είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής κάποιου νικητή είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές στο χρονικό διάστημα που έχει ορισθεί κατά προβλεπόμενα στους παρόντες όρους είτε σε περίπτωση που κάποιος νικητής αρνηθεί ή δεν παραλάβει ή εκπέσει του δώρου για οποιονδήποτε λόγο.


4. ΔΩΡΑ/ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ

Τα δώρα ή δωροεπιταγές του Διαγωνισμού (στο εξής τα «Δώρα» ή «ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ») για τους νικητές των κληρώσεων του όρου 2 είναι τα ακόλουθα:

Σε κάθε κλήρωση θα αναδεικνύονται 2 νικητές.Ο κάθε νικητής των κληρώσεων του όρου 2, (Α) θα κερδίσει τέσσερις δωροεπιταγές συνολικής αξίας διακοσίων (200) Ευρώ. Οι δωροεπιταγές θα είναι τέσσερις (4) των 50€ και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα σε 30 μέρες στα Καταστήματα που συμμετέχουν στον διαγωνισμό.


5. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΝΙΚΗΤΗ, ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ

(Α) Όλοι οι νικητές θα ειδοποιηθούν από τη Διοργανώτρια για την ανάδειξή τους και τη διαδικασία παραλαβής των δωροεπιταγών, με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής, εντός 2 εργάσιμων ημερών από του χρόνου που θα γίνει η σχετική κλήρωση. Η Διοργανώτρια δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται να επιβεβαιώσει τηλεφωνικά την παραλαβή του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος από κάθε νικητή, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας.

(Β) Κάθε νικητής θα πρέπει για να παραλάβει ο ίδιος τις Δωροεπιταγές να προσκομίσει σχετικό αποδεικτικό έγγραφο, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο (Δ) του παρόντα όρου.

(Γ) Επιπλέον με το ηλεκτρονικό μήνυμα της παρ. Α ανωτέρω, θα αποσταλεί σε κάθε νικητή από τη Διοργανώτρια έντυπο το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και αποσταλεί σ’ αυτήν εντός της προθεσμίας της παραγράφου (Δ) παρακάτω, ώστε να είναι εφικτή η παραλαβή των δωροεπιταγών.

(Δ) Η κατακύρωση των νικητών και η απόδοση των Δώρων τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της προσκόμισης από κάθε νικητή στα γραφεία της Διοργανώτριας στο Δήμο Πυλαίας Λεωφόρος Γεωργικής Σχολης 43, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που κάθε νικητής θα ειδοποιηθεί σχετικά από τη Διοργανώτρια, αναγνωριστικού δημόσιου εγγράφου, όπως δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του νικητή,

(Ε) Εάν δεν καταστεί εφικτή η ειδοποίηση οποιουδήποτε νικητή από τη Διοργανώτρια, εντός της προθεσμίας της παραγράφου (Α) του παρόντα όρου (η αδυναμία ειδοποίησης του νικητή θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του αρμόδιου για την επικοινωνία με τον νικητή υπαλλήλου της Διοργανώτριας), ή εάν οποιοσδήποτε νικητής δεν προσκομίσει στα ως άνω γραφεία της Διοργανώτριας οποιοδήποτε των εγγράφων του που αναφέρονται στην παράγραφο (Δ) του παρόντα όρου, εντός της προβλεπομένης στην παράγραφο αυτή προθεσμίας, ή διαπιστωθεί ότι η συμμετοχή του είναι άκυρη επειδή δεν συντρέχουν οι ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής στο διαγωνισμό ή διαπιστωθεί ότι δεν έχει δηλώσει τα ορθά στοιχεία του στη φόρμα συμμετοχής με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ταυτοποιηθεί ως συμμετέχων, τότε χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωση διεκδίκησης του αντίστοιχου δώρου, το οποίο απόλλυται οριστικά για αυτόν και θα αποδοθεί στον επόμενο κατά σειρά προτεραιότητας/ ανάδειξης από την κλήρωση, αναπληρωματικό νικητή. Εάν επισυμβεί οποιαδήποτε των παραπάνω περιπτώσεων ως προς τον αναπληρωματικό νικητή, στη θέση του θα υπεισέλθει ο δεύτερος επιλαχών κ.ο.κ. Η ενημέρωση των επιλαχόντων θα γίνει από τη Διοργανώτρια κατά σειρά προτεραιότητας κατά τον ίδιο τρόπο με τον αρχικό νικητή. Σε περίπτωση που δεν κατακυρωθεί ή δεν αποδεχθεί το δώρο εντός της τασσομένης προθεσμίας ούτε και ο τελευταίος επιλαχών, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους συγκεκριμένους νικητές (αρχικό και επιλαχόντες) και διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει ή να μη διαθέσει το Δώρο κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δεδομένου ότι θα έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της απέναντι στον αρχικό νικητή και τους επιλαχόντες.

(ΣΤ) Οι νικητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή αναγραφή και αποστολή των στοιχείων τους προς τη Διοργανώτρια. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής αναγραφή και αποστολή των στοιχείων του νικητή, παρέχει το δικαίωμα στη Διοργανώτρια να τον αποκλείσει από το Διαγωνισμό, εκτός αν άλλως ορίζεται στους παρόντες Όρους.

(Ζ) Τα Δώρα του Διαγωνισμού είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με προϊόντα ισόποσης αξίας

(Η) Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονοματεπώνυμα των νικητών και επιλαχόντων στην επίσημη ιστοσελίδα της https://megaoutlet.gr/ και να προβεί σε διαφημιστική προβολή και εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παράδοσης των Δώρων.

(Θ) Κατόπιν της παράδοσης των Δώρων, η Διοργανώτρια Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε περαιτέρω ευθύνη και υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων και των νικητών, οι δε νικητές του παρόντος Διαγωνισμού ουδεμία άλλη απαίτηση ή αξίωση διατηρούν έναντι της Διοργανώτριας, οικονομικής ή άλλης φύσεως, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού.


6. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜOΣ ΝΙΚΗΤH

Κάθε νικητής μπορεί να αποκλεισθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμα και σε αυτό της απόδοσης του Δώρου του, εφόσον συντρέξει έστω ένας από τους ακόλουθους λόγους:

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους ή παραβιάσει ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι τους ουσιώδεις,

– λόγω κωλύματός του, δυνάμει των παρόντων Όρων,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία της Διοργανώτριας με το νικητή, εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους,

– σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν παρουσιασθεί για να παραλάβει το χρηματικό έπαθλό του ή δεν προσκομίσει στα γραφεία της Διοργανώτριας στο Δήμο Πυλαίας Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 43, τα αιτούμενα για την παραλαβή του έγγραφα και στοιχεία εντός των προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Όρους ή παρουσιασθεί εκπρόθεσμα για την παραλαβή του χρηματικού επάθλου ή προσκομίσει εκπρόθεσμα τα ως άνω στοιχεία.

– λόγω ανικανότητας του νικητή προς δικαιοπραξία.


7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή τροποποιήσει τον διαγωνισμό. Έχει επίσης τη δυνατότητα να ακυρώσει συμμετοχές που προσβάλλουν την εικόνα της, τα χρηστά ήθη και έθιμα, τη δημόσια αιδώ, κ.λπ.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής και των όρων χρήσης της ιστοσελίδας www.megaoutlet.gr που είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα αυτή, καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση των συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι του Διοργανωτή. Επίσης, η συμμετοχή στον διαγωνισμό καθώς και η αποδοχή των δώρων από τους νικητές ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής ευθύνης του διοργανωτή από κάθε ευθύνη χωρίς κανένα περιορισμό.

Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας στην οποία στηρίζεται, οι οποίες είναι πέραν του ελέγχου και των ορίων ευθύνης της Διοργανώτριας. Για τους λόγους αυτούς, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή παντός τρίτου στις περιπτώσεις αυτές.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα Δώρα καθώς και να αυξήσει ή μειώσει τον αριθμό τους, με αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθμού των τελικών νικητών του Διαγωνισμού.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων ως άνω Δώρων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει στη διεύθυνση (e-mail): info@mega-outlet.gr

Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τα διακριτικά γνωρίσματα, σε λέξεις ή ενδείξεις που προσομοιάζουν προς τα σήματα, brands ή οποιεσδήποτε μεταφράσεις αυτών ή το διακριτικό τίτλο ή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις ευρεσιτεχνίες της Διοργανώτριας ή του ομίλου εταιρειών στον οποίο ανήκει.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς σε οποιοδήποτε στάδιο και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να ματαιώσει, να αναβάλει το Διαγωνισμό ή/και να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, γνωστοποιώντας τούτο μέσω σχετικής ανακοίνωσής της στην επίσημη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

Οι ως άνω τροποποιήσεις των παρόντων Όρων Συμμετοχής θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή τρίτων αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή, ανάκληση, ματαίωση ή χρονική μετάθεση του παρόντος Διαγωνισμού.

Παρά το γεγονός ότι η Διοργανώτρια λαμβάνει κάθε κατάλληλο και αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή διενέργεια και λειτουργία του Διαγωνισμού, υπάρχει περίπτωση να παρουσιασθούν σφάλματα. Σε τέτοια περίπτωση, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον μετριασμό, διόρθωση ή/και απάλειψή τους.

Με την παρέλευση της περιόδου διεξαγωγής του διαγωνισμού και της κατακύρωσης των Δώρων στους νικητές, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διακόψει ή να ολοκληρώσει το διαγωνισμό ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς να αναφέρει τις αιτίες. Η Διοργανώτρια μπορεί να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματός της για παράδειγμα όταν για τεχνικούς λόγους (π.χ. λόγων ιών στο σύστημα υπολογιστών, παρεμβολών ή σφαλμάτων στο υλικό ή/και λογισμικό) ή νομικούς λόγους δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η ορθή διεξαγωγή του διαγωνισμού. Εάν αιτία για τη διακοπή του διαγωνισμού είναι κάποιος συμμετέχων, η Διοργανώτρια μπορεί να απαιτήσει από το συγκεκριμένο άτομο αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη.


8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ/ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από τους παρόντες όρους θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.


9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά και ανεπιφύλακτη συναίνεση στη χρήση από τη Διοργανώτρια των προσωπικών του στοιχείων (email, κινητό τηλέφωνο,κλπ) που δήλωσε για την παρακολούθηση του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια θα δύναται να κάνει χρήση του ονόματος των τυχερών, που αναδείχθηκαν από την κλήρωση στην Ιστοσελίδα της ή στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο πλαίσιο οιασδήποτε σχετιζόμενης με τον Διαγωνισμό προωθητικής ενέργειας και για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Υπεύθυνος Επεξεργασίας του αρχείου, που θα συσταθεί (τα στοιχεία συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων – database) είναι η Διοργανώτρια, αποδέκτης δε των στοιχείων αυτών είναι και η εταιρεία, που διαχειρίζεται το Εμπορικό Κέντρο. Η σύσταση του αρχείου έχει σκοπό, όπως προαναφέρθηκε τη διενέργεια της προωθητικής ενέργειας – Διαγωνισμού και την πραγματοποίηση της κλήρωσης για την ανάδειξη των νικητών/τριών του διαγωνισμού καθώς και την προώθηση προϊόντων τόσο της Διοργανώτριας όσο και των Καταστημάτων που συμμετέχουν, μέσω αποστολής ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων, στην οποία (αποστολή ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων) τα Καταστήματα ή/και η Διοργανώτρια θα προβούν εφόσον ο συμμετέχων έχει ειδικώς δηλώσει τη συγκατάθεσή του και έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητα της δήλωσης αυτής από την Διοργανώτρια, άλλως τα στοιχεία συμμετοχής των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό θα καταστρέφονται μετά το πέρας της διεξαγωγής της κληρώσεως.

Νομική βάση για τη προπεριγραφόμενη χρήση των στοιχείων, που δηλώνονται, αποτελεί η συγκατάθεση των συμμετεχόντων, οι οποίοι έχουν αναφορικά με τα στοιχεία, που θα δηλώσουν και θα τηρηθούν κατά τα άνω από τη Διοργανώτρια τα εξής δικαιώματα: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα αντίρρησης, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, όπως επίσης και δικαίωμα προσφυγής ενώπιον της εποπτεύουσας αρχής.

Επισημαίνεται ότι η Διοργανώτρια έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί μερικώς ή πλήρως την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό στην επεξεργασία ή διαγραφή των δεδομένων σας, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομίμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεών της.

Η Διοργανώτρια οφείλει να απαντήσει στο αίτημά σας εντός μηνός από την παραλαβή του. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται κατά την κρίση της Διοργανώτριας λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων και σε αυτήν την περίπτωση η Διοργανώτρια θα σας ενημερώσει εντός μηνός από την παραλαβή για την εν λόγω παράταση, καθώς και για τους λόγους καθυστέρησης. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας ή για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στο Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας με φυσική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία χρησιμοποιώντας τα εξής στοιχεία: Ταχυδρομική διεύθυνση, email dpo: dpo@mega-outlet.gr

Εάν η Διοργανώτρια δεν ενεργήσει επί του αιτήματός σας κατά την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ή κατόπιν της απαντήσεώς της κρίνετε ότι παραβιάζονται τα ανωτέρω αναφερθέντα δικαιώματά σας έχετε τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μην χρησιμοποιείτε τα κοινωνικά δίκτυα και τις πλατφόρμες τους. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας ή για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στο Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρείας με φυσική ή ηλεκτρονική αλληλογραφία χρησιμοποιώντας τα εξής στοιχεία: Ταχυδρομική διεύθυνση, email dpo: dpo@mega-outlet.gr


10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει στο e-mail info@mega-outlet.gr


11. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.